มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลชมเชย”

นางจํานรรจา พลอยมุกดา กรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับ “รางวัลชมเชย” ภายใต้โครงการ พัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ๏ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต