SDU PDPA

Personal Data Protection Act for Suan Dusit University

PDPA คืออะไร?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

PDPA SDU Update

  • ติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร. 022445339
  • ติดต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 022445158
  • ติดต่อ คณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 022445158
  • สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ติดต่อกองบริหารงานบุคคล โทร. 022445153 หรือ คลิกที่นี่
  • สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 022445171 หรือ คลิกที่นี่
  • สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 022445590 หรือ คลิกที่นี่
  • สำหรับผู้รับบริการและบุคคลภายนอก ติดต่อกองประชาสัมพันธ์ โทร. 022445555 หรือ คลิกที่นี่

PDPA Sharing

PDPA Training Programs


จัดทำโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 0 2244 5153 LINE Official ID: @hrsdu